Monday

    5:00 - Intro to AcRo Toni

    6:00 Zumba Eva 

   

Tuesday  

    4:30 - Preschool Mini Funk Ages 3-5 Eva

    5:30 - Jazz/Tap ages 6-8 Eva

    6:30 - Jazz Ages 9-1 2 Eva  

 

Wednesday 

    4:30 Preschool B/T Ages 3-5 Eva 

    5:30 - Hiphop 6-8 Sirlay Closed 

    6:30 - Hiphop Ages 8-12 Sirlay  

    7:30 - Hiphop Ages 13+ Sirlay 

    

Thursday -

    4:30 -  Ballet/Jazz Ages 6-8 Eva 

    5:30 - Jazz/Tap Ages 9-12 Eva 

    6:30 - Preschool B/T Ages 3-5  Eva 

    7:30 - Ballet Ages 13+ Eva 

    

Saturday 

10:15 Preschool B/T Ages 3-5 Eva 

11:30 Preschool B/T Ages 3-5 Eva 

12:30 Hiphop ages 6-12 Eva 

reb3l groove.jpg